protocol

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft in relatief korte termijn een nieuwe noodverordening opgesteld en deze dinsdagavond 30 juni vrijgegeven.

Ten aanzien van Sporten, al dan niet georganiseerd, binnen- en buiten is het niet meer noodzakelijk protocollen te toetsen. Met het verschijnen van de nieuwe noodverordening wordt des te meer een beroep gedaan op eigen verantwoordelijk op de eigen sportlocatie.

Bij eventuele controle is de noodverordening leidend. Zie bijlage, met name artikel 2.1, 2.2 en 2.4.

Vanaf bladzijde 8 in de noodverordening volgt een Artikelsgewijze toelichting.

Artikel 2.1

Bij samenkomsten binnen geldt dus altijd placering, tenzij er sprake is van doorstroming van bezoekers. Dit betekent dat men een vaste stoel toegewezen krijgt of dat een afgebakende locatie, zoals een sportschool of zwembad, wordt aangewezen. Voor alle samenkomsten in een gebouw geldt dat maatregelen moeten worden getroffen om te waarborgen dat de stromen van de aan de samenkomst deelnemende personen die samenkomen in verschillende zelfstandige ruimten in dat gebouw, ook voor zover het hun gebruik van sanitaire voorzieningen betreft, worden gescheiden. Daarnaast dienen hygiënemaatregelen te worden getroffen. In de noodverordening is niet uitgewerkt welke hygiënemaatregelen in een concreet geval moeten worden getroffen. Aangesloten kan worden bij de richtlijnen van de branche of het RIVM.

Artikel 2.2 lid g.

Onderdeel g ziet op de uitoefening van sport, theater en dans in de vorm van sport of culturele uiting. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.

Artikel 2.4

Op grond van dit artikel is het verboden buiten een woning en daarbij behorend erf gezamenlijk te zingen of te schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren en zanggroepen. Zij mogen buiten de woning en daarbij behorende erven gezamenlijk zingen, bijvoorbeeld tijdens een kerkdienst of tijdens een concert. Onder zangkoren en zanggroepen wordt in ieder geval niet verstaan het gezamenlijk zingen in een stadion tijdens een (voetbal)wedstrijd of het gezamenlijk meezingen bij een concert.

Mocht u specifieke handvatten wensen voor uw eigen sportclub of vereniging hoe om te gaan met gestelde maatregelen, kunt u informatie inwinnen bij het NOC*NSF https://nocnsf.nl/sportprotocol of bij uw eigen branche of sportbond.

Vertrouwende erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met sportieve groet,

Team Sport

About the Author

By b.maurits / Administrator, bbp_keymaster on jul 01, 2020

Spring naar toolbar